Leren van Data

In de ouderengeneeskunde worden veel gegevens vastgelegd gedurende het zorgproces. Deze gegevens worden nog niet optimaal benut voor continuïteit van zorg, kwaliteitsverbetering, onderzoek en beleid. In deze onderzoekslijn brengen we daar verbetering in. Dit doen we door het bij elkaar brengen, analyseren en ontsluiten van routine zorggegevens (‘usual care data’) die worden vastgelegd door specialisten ouderengeneeskunde, en door het opzetten van een landelijk netwerk van peilstations voor het specialisme ouderengeneeskunde. Als peilstations leggen behandeldiensten, aanvullend op hun reguliere zorgregistraties, op een gestructureerde wijze informatie vast over enkele voor de sector en beleid relevante items, die gebruikt kunnen worden voor kwaliteitsverbetering, inzicht in eigen werkprocessen, wetenschappelijk onderzoek en opleiding.

Meer over het programma Leren van Data lees je hier.