INCLUIS: INCLusieve besluitvorming in het verpleeghUIS

Achtergrond

Voor bewoners in de langdurige ouderenzorg is behoud van eigen regie over beslissingen op het gebied van welzijn en huidige en toekomstige zorg en behandeling belangrijk. Hersenaandoeningen, zoals dementie of beroerte, kunnen gevolgen hebben voor de beslisvaardigheid van de bewoner.

Beslissingen worden dan vaak overgenomen door naasten en zorgprofessionals. Het is zeer relevant dat zij bewoners blijven betrekken bij beslissingen en ondersteuning op maat bieden: ‘inclusieve besluitvorming’. Zo wordt met in plaats van over bewoners gepraat.

Doel

Hoofddoel van dit project is het ontwikkelen van een werkwijze ‘inclusieve besluitvorming’. Hoe kunnen we bewoners bij wie de beslisvaardigheid onder druk staat, afgestemd op hun wensen en vermogens, betrekken en ondersteunen bij beslissingen op gebied van welzijn en huidige en toekomstige zorg en behandeling?

Methode

Binnen twee academische werkplaatsen ouderenzorg voeren bewoners, naasten, zorgprofessionals en onderzoekers in twee zorgorganisaties actieonderzoek uit.

In de eerste ‘oriëntatie’ fase brengen we de huidige kennis in de literatuur in kaart door:

  • Vragenlijstonderzoek onder naasten en zorgprofessionals
  • Gesprekken met bewoners, naasten en zorgprofessionals
  • Literatuuronderzoek

In de tweede ‘actie’ fase ontwerpen bewoners, naasten, zorgprofessionals en oncerzoekers in co-creatie een concept werkwijze ‘inclusieve besluitvorming’, inclusief ondersteunende materialen en scholing.

Zorgprofessionals en naasten in de zorgorganisaties gebruiken de werkwijze en ondersteunende materialen om bewoners te betrekken en ondersteunen bij beslissingen. Ervaringen met de werkwijze halen we op met gesprekken en vragenlijsten onder bewoners, naasten en zorgprofessionals en uit logboeken van de actieonderzoeksgroepen. Analyse van ervaringen en bespreking ervan met de actieonderzoeksgroepen, monden uit in aanbevelingen voor doorontwikkeling van de werkwijze. Deze actiefase wordt cyclisch minimaal twee keer doorlopen.

Gedurende het onderzoek betrekken we adviseurs uit andere organisaties aangesloten bij UNO Amsterdam of Academische Werkplaats Ouderen (AWO) Tranzo.

 Fase

Opstartfase

Onderzoeker

Marike de Boer, senior onderzoeker

Eefje Sizoo, specialist ouderengeneeskunde en senior onderzoeker