Ambulante Geriatrische revalidatie

Achtergrond

Ambulante geriatrische revalidatie is in Nederland nog niet gestructureerd beschreven, en wordt slechts nog beperkt in het land geboden. Of poliklinische multidisciplinaire revalidatie bij kwetsbare laag belastbare cliënten met een complexe revalidatievraag een effectieve interventie is, is tot op heden onduidelijk. Een poliklinisch geriatrisch behandelprogramma, aangeboden aansluitend aan klinische revalidatie, komt tegemoet aan nieuwe vragen op het gebied van participatie en berust op de verwachting dat cliënten vanuit de thuissituatie het meest effectief revalideren. De basis aanname is dat als ambulant geriatrische revalidatie goed georganiseerd is, cliënten ook eerder naar huis kunnen of zelfs mogelijk klinische geriatrische revalidatie opname helemaal kunnen overslaan.

Doel

Het algemene doel van dit project is om te onderzoeken waar ambulante geriatrische revalidatie aan moet voldoen, en hoe je dat op een slimme manier organiseert.

Methode

Bij dit onderzoek maken we gebruik van verschillende onderzoeksmethoden zowel kwantitatief als kwalitatief. Via literatuurstudie wordt onderzocht welke factoren en mechanismen belangrijk zijn voor succesvolle ambulante geriatrische revalidatie waarbij ook gekeken wordt naar de perspectieven van cliënten en mantelzorgers. Vervolgens wordt middels interviews en focus groepen onderzoek gedaan naar waar de ambulante geriatrische revalidatie aan moet voldoen vanuit het perspectief van zowel cliënten, mantelzorgers en zorgverleners. Daarnaast wordt de huidige werkwijze en initiatieven op ambulante geriatrische revalidatie die de drie betrokken zorgorganisaties binnen de ontwikkelpraktijk Geriatrische revalidatie inzetten nauw gevolgd en wordt de ambulante geriatrische populatie kwantitatief beschreven op verschillende momenten gedurende het traject. Middels casuïstiek, actie onderzoek en procesevaluatie wordt in kaart gebracht wat werkt in welke situatie, hoe het is aangepakt, wat het oplevert en wat bevorderende en belemmerende factoren zijn. 

Fase

Deelonderzoek 1 is afgerond. Binnen onderzoek 1 hebben we een systematic review en meta analyse uitgevoerd met de titel; The effectivity of outpatient geriatric rehabilitation: a systematic review. Het artikel is reeds gepubliceerd in het tijdschrift Age and Ageing en hier te lezen.
Conclusie van het onderzoek is dat ambulante geriatrische revalidatie een verkorting van de klinische opname duur laat zien, net zo effectief is als usual care op gebied van activiteiten niveau, aantal heropnames en kwaliteit van leven van de revalidant. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat het mogelijk kosten effectief is. Uit het onderzoek komen tevens een aantal veel gebruikte elementen van AGR naar voren zoals: 1. Start van AGR tijdens klinische fase en hetzelfde team levert de revalidatie aan huis, 2. Ketenzorg, nauwe samenwerking met de eerste lijn, 3. Casemanager die AGR traject coördineert, 4. Individuele goalsetting, 5. Scholing sessies/bijeenkomst voor de revalidant en mantelzorger.

Deelonderzoek 2 is een kwalitatief onderzoek en is midden in de uitvoerings fase. De kern van het onderzoek is meer inzicht krijgen op welke manier ambulante revalidatie voor ouderen het beste georganiseerd kan worden, vanuit het perspectief van revalidanten, zorgprofessionals en (strategisch) beleidsmakers, zodat de revalidatie aansluit bij de wensen en mogelijkheden van zowel de revalidant als zorgprofessionals, de revalidatie van hoge kwaliteit zal zijn en past binnen de huidige wet en regelgeving. Voor deze studie hebben de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:  Hoe kan ambulante geriatrische revalidatie georganiseerd worden qua structuur, proces en omgeving factoren vanuit het perspectief van de revalidant, zorgprofessional en (strategisch) beleidsmakers?

Onderzoeker

Astrid Preitschopf – Van Gestel
co-promotoren: Dr. Margriet Pol en Dr. Marije Holstege
Promotor: Prof. Dr. Bianca Buurman

Contact

a.d.vangestel@amsterdamumc.nl