Fit4Frail: fysieke fitheid in de GRZ

Achtergrond

De fysieke fitheid (kracht en conditie) van een persoon bepaalt in belangrijke mate wat hij/zij nog zelfstandig kan doen. Uit eerder revalidatieonderzoek bij jong volwassenen blijkt dat het belangrijk is om naast functionele oefeningen ook juist deze componenten van fitheid te trainen. Dit geldt waarschijnlijk ook voor ouderen, maar het is niet duidelijk of en in welke mate het trainen van fysieke fitheid plaatsvindt binnen de orthopedische geriatrische revalidatie.

Doel

Het doel van dit onderzoek is tweeledig:

  1. Ontwikkelen van aanbevelingen voor fysieke fitheidtraining binnen de fysiotherapeutische behandeling.
  2. Toetsen van de haalbaarheid en de effecten van het toepassen van deze aanbevelingen.

Methode

Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen. Wij zullen de bestaande kennis uit de literatuur en bij experts inventariseren. Daarnaast gaan we de effecten van de huidige fysiotherapeutische behandeling op fysieke fitheid in kaart brengen. Daarbij zullen we naast kwantitatief onderzoek ook kwalitatief onderzoek inzetten om ook de barrières en ondersteunende factoren tijdens de revalidatie in kaart te brengen. Al deze kennis wordt in de laatste fase gecombineerd tot aanbevelingen.

Fase

De dataverzameling van het kwantitatieve onderzoek naar de effecten van de huidige fysiotherapeutische behandeling op fysieke fitheid is afgerond. Het kwalitatieve onderzoek naar barrières en ondersteunende factoren en de literatuurstudie worden momenteel uitgevoerd.