Fit4Frail: fysieke fitheid in de GRZ

Achtergrond

De fysieke fitheid (kracht en conditie) van een persoon bepaalt in belangrijke mate wat hij/zij nog zelfstandig kan doen. Uit eerder revalidatieonderzoek bij jong volwassenen blijkt dat het belangrijk is om naast functionele oefeningen ook juist deze componenten van fitheid te trainen. Dit geldt waarschijnlijk ook voor ouderen, maar het is niet duidelijk of en in welke mate het trainen van fysieke fitheid plaatsvindt binnen de orthopedische geriatrische revalidatie.

Doel

Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van aanbevelingen voor fysieke fitheidtraining binnen de fysiotherapeutische behandeling.

Methode

Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen. Wij inventariseren de bestaande kennis over de training van fysieke fitheid uit de literatuur en bij experts. Daarnaast brengen we de effecten van de huidige fysiotherapeutische behandeling op fysieke fitheid in kaart. Daarbij zetten we naast kwantitatief onderzoek ook kwalitatief onderzoek in om de barrières en ondersteunende factoren tijdens de revalidatie in kaart te brengen. Al deze kennis wordt in de laatste fase gecombineerd tot aanbevelingen.

Fase

De dataverzameling van alle deelprojecten is afgerond. Er wordt gewerkt aan de analyse van de verzamelde gegevens en het verwerken van de resultaten in wetenschappelijke artikelen.