Beter Thuis project: ‘Thuis als het kan’

Beter Thuis project ‘Thuis als het kan’ – Regio Noord-Holland

Achtergrond

Door vergrijzing, personeelstekorten in de zorg en grote druk op zorgbudgetten, vormt het bieden van passende geriatrische revalidatiezorg (GR) een steeds grotere uitdaging. Ook is de visie op de zorg aan het veranderen en wordt steeds meer waarde gehecht aan behandeling dicht bij huis. Om de GR toekomstbestendig te maken is het essentieel dat er wordt ingezet op ambulantisering. Tot nu toe komt dit echter slechts zeer beperkt van de grond. Daarom wordt in dit project ingezet op het uitbreiden van ambulante GR (thuis en poliklinisch) waarbij GR zoveel mogelijk vanuit huis wordt aangeboden. Hierbij kan men revalideren in een “natuurlijk therapeutisch klimaat” en tegelijkertijd participeren in het dagelijks leven.

Doel

Het primaire doel van dit project is het doorontwikkelen, invoeren en evalueren van ambulante GR en het bieden van concrete handvaten voor verdere opschaling via een module ambulante GR en bijbehorende implementatietools.

Methode

Dit ontwikkelproject wordt uitgevoerd in de regio’s Limburg, Noord-Holland en Zuid-Holland door het “Samenwerkingsverband ambulante GR” dat bestaat uit GR-organisaties, zorgverzekeraars, kennisorganisaties en vertegenwoordigers van revalidanten en mantelzorgers. Binnen het project vormt de proeftuin ambulante GR van Vivium-Zilveren Kruis het uitgangspunt (goede voorbeeld). Naast Vivium nemen nog zeven andere zorgorganisaties deel aan dit project. Zij gaan op een vergelijkbare manier ambulante GR invoeren en daarnaast heeft elke regio een speciaal aandachtsgebied waarbij belangrijke elementen van ambulante GRZ worden doorontwikkeld.

Het speerpunt van regio Noord-Holland is blended ambulante GR. Blended wil zeggen dat de revalidant gedurende de ambulante fase zowel fysieke (face to face) begeleiding krijgt als digitale begeleiding. Er wordt gezocht naar de meest optimale combinatie van fysieke en digitale contacten tussen zorgverlener en revalidant en tussen zorgverleners onderling. Nagegaan wordt wat er in de organisatie nodig is om blended te werken (digitaal als het kan, fysiek als het moet). Ook wordt bekeken hoe de zorgprofessionals meegenomen kunnen worden in het blended werken en hoe binnen het ambulante traject nog beter kan worden samengewerkt in de keten met de wijkteams.

In een leernetwerk wisselen de proeftuinen ervaringen en ideeën uit en worden knelpunten opgelost. De ervaringen met en effecten van ambulante GRZ worden doorlopend geëvalueerd, waarbij de resultaten worden vergeleken tussen voormeting, nameting en follow-up en tevens een vergelijking wordt gemaakt met gegevens van voorgaande jaren

Fase

Het project gaat 1 juni 2023 van start.

Onderzoekers en projectgroep leden

Science practitioner: Marisa Vaz (MSc)

Projectgroepleden: Dr Wim Groen, Dr Margriet Pol, Dr Marije Holstege en Prof Bianca Buurman

Meer informatie?

Neem contact op met Margriet Pol, regioprojectleider Beter Thuis (m.c.pol@amsterdamumc.nl)