Other: Ergotherapie in thuissituatie met behulp van ehealth en (online) coaching

Achtergrond

In Nederland krijgen jaarlijks circa 40.000 mensen een beroerte (CVA). Oudere cliënten gaan na een beroerte vaak vanuit het ziekenhuis eerst voor een korte periode naar een verpleeghuis en revalideren daarna thuis verder. De overgang van een verpleeghuis naar hun eigen huis vinden revalidanten vaak moeilijk. Eenmaal thuis ondervinden zij pas echt de gevolgen van hun beroerte. Denk aan lichamelijke, cognitieve en/of emotionele problemen. Hierdoor ervaren zij beperkingen in het uitvoeren van zelfmanagement: het opnieuw inrichten van je leven na een beroerte. Zoals activiteiten uitvoeren, bijsturen en daarin eigen keuzes maken. Ergotherapeuten helpen om de overgang van verpleeghuis naar huis te vergemakkelijken en het zelfmanagement en de dagelijkse activiteiten te ondersteunen.

Doel

In dit project wordt het effect en de kosteneffectiviteit van de OTHER-interventie onderzocht bij mensen die revalideren na een beroerte op het dagelijks functioneren, zelfmanagement en de zorgkosten.

Methode

Een mixed methods design gebaseerd op Medical Research Council Framwork (MRC) wordt gebruikt om de interventie te ontwikkelen, op haalbaarheid en (kosten) effectiviteit te onderzoeken. Het onderzoek wordt opgedeeld in vijf werkpakketten:

  1. De ontwikkel fase – de OTHER interventie wordt doorontwikkeld, de scholing en technologie van SO-HIP worden gebruikt (scholing voor ergotherapeuten en gebruik van sensormonitoring). Zelfmanagement en perspectief van mensen met een beroerte zijn hierbij het uitgangspunt. Tijdens deze fase is er ook een deelstudie die Hogeschool van Rotterdam en Hogeschool Zuyd uitvoeren om de volgende vraag te beantwoorden: Welke nieuwe (smart) technologieën, beschikbaar in Nederland, ondersteunen het dagelijks functioneren van mensen na een beroerte die thuis wonen op gebied van dagelijks functioneren. Dit is een kwalitatieve studie.
  2. Haalbaarheidsfase – er wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om de OTHER- interventie te testen op haalbaarheid en procedures. Zowel kwalitatieve (interviews en focusgroep) als kwantitatieve data worden verzameld.
  3. Two stepped-wedge cluster randomized controlled trail – een two stepped- wegde cluster randomized controlled trail wordt uitgevoerd om de effectiviteit en kosteneffectiviteit van OTHER in kaart te brengen. Hierbij worden kwantitatieve methodes en kwalitatieve methodes gebruikt voor de procesevaluatie.
  4. Implementatie fase – Hierbij ligt de focus op implementatie voor lange termijn waarbij kwalitatieve data worden gebruikt.
  5. Community of Practice – gedurende het gehele onderzoeksproject zal er een groep mensen bij elkaar komen bestaande uit ergotherapeuten, mensen na CVA en mantelzorgers en studenten. Ervaringen worden hierbij uitgewisseld en resultaten vanuit OTHER zullen worden besproken.

Fase

In oktober 2021 is dit onderzoek van start gegaan. Op dit moment bevindt het onderzoek zich in fase 3 – two stepped-wedge randomized controlled trail.

Gezocht: Participanten voor de Community of Practice (ergotherapeuten die werken in de GRZ, mensen na CVA en mantelzorgers)

Gezocht: GRZ centra die willen deelnemen aan de effectstudie

Onderzoekers en projectgroep leden

Promovendus: Sanne Pellegrom

Projectgroep leden: Dr. Margriet Pol, Dr. Ton Satink, Dr. Margo van Hartingsveldt, Prof. Dr. Maud Graff, Prof dr. Bianca Buurman

Meer informatie?

Neem contact op met Sanne Pellegrom (s.pellegrom@amsterdamumc.nl)

Dit onderzoek wordt door ZonMW gefinancierd. Voor meer informatie zie hier. 

Geactualiseerd op 12 februari 2024