Impetus: medicatiegebruik


Achtergrond

Veel verpleeghuisbewoners hebben verschillende chronische ziekten, zijn afhankelijk van zorg en gebruiken vaak meerdere soorten medicijnen per dag. Polyfarmacie komt veel voor en gaat gepaard met een hoger risico op bijwerkingen. Voor veel verpleeghuisbewoners  is het behandeldoel palliatief of symptomatisch, met een focus op een zo goed mogelijke kwaliteit van leven en symptoombestrijding. Het ligt voor de hand om dan ook te kijken of de medicijnen die een patiënt gebruikt, nog bij de behandeldoelen passen. Medicijnen die eerder zijn voorgeschreven passen misschien niet meer bij wat de patiënt wil, ze kunnen schadelijk zijn en kunnen daarom beter gestopt worden. Echter, door allerlei factoren is het bespreken van het nut en de noodzaak van medicatie zelden een onderwerp bij advance care planning (ACP).

Doel

Door middel van een gestructureerde werkmethode (bestaande uit gestructureerde medicatiebeoordeling, gekoppeld aan het bespreken van de behandeldoelen) het medicatie voorschrijven beter aan te laten sluiten bij de behandeldoelen van verpleeghuisbewoners met een beperkte levensverwachting.

Methode

Het onderzoek bestaat uit een kwantitatief deel en een kwalitatief deel. Het kwantitatieve deel bestaat uit een cluster gerandomiseerde gecontroleerde trial, waarbij het effect van de werkmethode op o.a. medicatieprescriptie wordt onderzocht. In het kwalitatieve onderdeel wordt onderzocht hoe de trial is ervaren door de deelnemende zorgmedewerkers en patiënten, en wordt geïnventariseerd hoe de medicatiegesprekken in de controlegroep plaats hebben gevonden.

Fase

De werving van deelnemende verpleeghuisafdelingen is in gang. Het onderzoek is in maart 2018 gestart.

Onderzoeker

De werving van een onderzoeker is gestart.

Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde

Lees hier de bijdrage aan het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde van Karin Pouw, Martin Smalbrugge, Jacqueline Hugtenburg van VUmc.