REVISION: virale luchtweginfecties in verpleeghuizen

 

Onderzoek naar de incidentie, impact en preventie van virale luchtweginfecties in verpleeghuizen

Ouderen die in een verpleeghuis wonen hebben een verhoogd risico op (ernstige) acute luchtweginfecties. Terwijl eerdere griepepidemieën en de coronapandemie de impact van virale luchtweginfecties in verpleeghuizen onderstrepen, bestaat er slechts beperkte kennis over de incidentie, lokale verspreiding en ziektelast van deze en andere luchtwegvirussen die jaarlijks rondgaan. Het doel van dit onderzoek is om beter inzicht te verkrijgen in het vóórkomen en de mogelijke impact van deze luchtwegvirussen in verpleeghuizen. Daarnaast wordt er gekeken naar de invloed van standaardzorg rondom diagnostiek, behandeling en infectiepreventie op de impact van luchtwegvirussen in verpleeghuizen. Deze inzichten zijn nodig om richtlijnen te ontwikkelen ten behoeve van optimale diagnostiek, infectiepreventie en klinisch handelen, vanzelfsprekend om hiermee uiteindelijk de ziektelast te verminderen.

Een andere tak van het onderzoek richt zich op de vaccinatiebereidheid onder zorgmedewerkers in verpleeghuizen. De vaccinatiegraad tegen het griepvirus is laag onder zorgmedewerkers van Nederlandse verpleeghuizen. De vaccinatiegraad tegen het coronavirus onder deze zorgmedewerkers is hoger, maar toch is ook hier winst te behalen. Een hogere vaccinatiegraad onder zorgmedewerkers kan namelijk zorgen voor minder uitbraken van virussen in verpleeghuizen. Het doel van deze tak van het onderzoek is om de bevorderende en belemmerende factoren voor vaccinatie tegen het griepvirus en het coronavirus voor zorgmedewerkers in Nederlandse verpleeghuizen beter te begrijpen.

Het REVISION-onderzoek wordt uitgevoerd door UNO Amsterdam van de afdelingen Ouderengeneeskunde en Medische Microbiologie en Infectiepreventie van het Amsterdam UMC en het Streeklaboratorium van de GGD Amsterdam.

Onderzoeksvragen

  1. Wat zijn de incidentie, klinische impact en risicofactoren van virale acute luchtweginfecties bij Nederlandse verpleeghuisbewoners?
  2. Wat is de invloed van standaardzorg (diagnostiek, behandeling en infectiepreventie) op de incidentie en impact van virale acute luchtweginfecties in Nederlandse verpleeghuizen?
  3. Wat zijn de bevorderende en belemmerende factoren voor vaccinatie tegen het griepvirus en het coronavirus voor zorgmedewerkers in Nederlandse verpleeghuizen?

Methode

Om inzicht te verkrijgen in de impact van luchtwegvirussen in verpleeghuizen zullen neus- en keelswabs, afgenomen voor reguliere diagnostiek naar het coronavirus of griepvirus, gebruikt worden voor de analyse op andere luchtwegvirussen. Ook zullen behandelend artsen vragenlijsten invullen over het klinische beloop van acute luchtweginfecties bij verpleeghuisbewoners. Daarnaast zal periodiek per deelnemende locatie een vragenlijst worden ingevuld over de standaardzorg rondom diagnostiek, behandeling en infectiepreventie van luchtweginfecties.
Om inzicht te verkrijgen in de vaccinatiebereidheid onder zorgmedewerkers van verpleeghuizen zullen eerst eenvoudige vragenlijsten over vaccinatiestatus en mogelijk beïnvloedende factoren worden verstuurd naar organisaties die actief zijn binnen de ouderenzorg en beroepsverenigingen van paramedici actief in de verpleeghuiszorg. Daarna zullen interviews met zorgmedewerkers worden uitgevoerd om bevorderende en belemmerende factoren voor vaccinatie tegen het griepvirus en het coronavirus in kaart te brengen.

Fase

Dit onderzoeksproject is in de voorbereidende fase. De start van dataverzameling is september 2022.

Meedoen?

Voor het onderzoek m.b.t. vaccinatiebereidheid zoeken we deelnemers voor een korte online vragenlijst (maximaal 10 minuten). Alle medewerkers binnen het multidisciplinair team langdurige zorg in verpleeghuisorganisaties kunnen deelnemen: verzorgenden, verpleegkundigen, artsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgenden, etc.

Hoe denken verpleeghuismedewerkers over COVID-19 vaccinatie en griepvaccinatie bij zichzelf?
En welke factoren hebben hier invloed op?

Met behulp van het REVISION-onderzoek willen wij deze vragen beantwoorden.

Aan het einde van de vragenlijst is er een optie om vrijblijvend je e-mailadres achter te laten voor deelname aan het tweede deel van het onderzoek, een diepte-interview. Alleen deelnemen aan de vragenlijst kan ook; je hoeft dan geen e-mailadres in te vullen en de antwoorden in de vragenlijst zijn niet tot jou als persoon te herleiden.

Meedoen?
Vragenlijst (maximaal 10 minuten): REVISION vragenlijst vaccinatiebereidheid
Interviews: laat je e-mailadres achter aan het einde van de vragenlijst

Onderzoeker en contact

Uitvoerend onderzoeker is Lisa Kolodziej (afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie, Amsterdam UMC).
De deelstudie naar vaccinatiebereidheid wordt uitgevoerd in samenwerking met Kelly Paap (afdeling Ouderengeneeskunde, Amsterdam UMC), als onderdeel van het CURIE project.

Overige leden van de projectgroep zijn o.a. Laura van Buul (UNO Amsterdam, afdeling Ouderengeneeskunde, Amsterdam UMC), Cees Hertogh (UNO Amstserdam, afdeling Ouderengeneeskunde, Amsterdam UMC), Sacha Kuil (Streeklaboratorium GGD Amsterdam) en Menno de Jong (afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie, Amsterdam UMC).
E-mail: revision@amsterdamumc.nl