CURIE: Covid-19, urinary tract infections & respiratory tract infections

 

Het CURIE project – Covid-19, Urinary tract infections and Respiratory Infections in Elderly care –richt zich op virale en bacteriële infecties waarover veel onderzoeksvragen spelen binnen de ouderengeneeskunde: Covid-19, urineweginfecties, luchtweginfecties en huid en wekedeleninfecties.

Achtergrond

Virale infecties

Covid-19

Verpleeghuisbewoners vormen een kwetsbare groep en hebben daarmee een verhoogd risico op een ernstig beloop als zij besmet raken met Covid-19. Onderzoek binnen deze populatie is van groot belang om preventieve maatregelen, diagnostiek en behandeling van Covid-19 wetenschappelijk te onderbouwen.

Luchtweginfecties

De vaccinatiegraad tegen het griepvirus is laag onder zorgmedewerkers van Nederlandse verpleeghuizen. De vaccinatiegraad tegen het coronavirus onder deze zorgmedewerkers is hoger, maar toch is ook hier winst te behalen. Vaccinaties tegen luchtweginfecties van zorgmedewerkers in verpleeghuizen leidt tot een indirecte bescherming van kwetsbare verpleeghuisbewoners. Een hogere vaccinatiegraad onder zorgmedewerkers kan namelijk zorgen voor minder uitbraken van virussen in verpleeghuizen. Het is van belang om de vaccinatiebereidheid onder zorgmedewerkers in verpleeghuizen kaart te brengen.

Bacteriële infecties

Urineweginfecties

In 2018 is de richtlijn ‘Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen’ van Verenso vernieuwd. Een belangrijke wijziging is dat er veel nadruk is gekomen op de aanwezigheid van specifieke symptomen (b.v. dysurie) bij het vaststellen van urineweginfecties en dat antibiotica niet meer, zoals voorheen, voorgeschreven dienen te worden als er enkel aspecifieke symptomen (b.v. toegenomen agitatie) aanwezig zijn. Een andere belangrijke wijziging is dat de urinestick niet meer, zoals voorheen, gebruikt dient te worden om een urineweginfectie aan te tonen, maar alleen om deze uit te sluiten. Deze wijzigingen maken dat er een ‘paradigma shift’ gaande is ten aanzien van diagnostiek en behandeling van urineweginfecties, die betrekking heeft op meerdere niveaus: de cliënt, verpleging en verzorging, en de arts.

Urineweginfecties, luchtweginfecties, huid en wekeledeninfecties

Een groot deel van de antibioticavoorschriften onder verpleeghuis bewoners blijkt onnodig of ongepast, ongepast antibioticagebruik is een belangrijke drijfveer voor de ontwikkeling van antibioticaresistentie (ABR). Het is van belang om een bijdrage te leveren aan optimale behandeling van UWI, bacteriële LLWI en HWDI, teneinde antibioticaresistentie tegen te gaan.

Doel

Het doel van het CURIE project is vierledig:

  • Covid-19: een bijdrage leveren aan kennis over Covid-19 in verpleeghuizen op basis van actuele behoeften met betrekking tot dit onderwerp.
  • Urineweginfecties: een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van de paradigma shift om zo antibioticaresistentie tegen te gaan en de zorg ten aanzien van urineweginfecties te verbeteren.
  • Luchtweginfecties/influenza: bevorderende en belemmerende factoren voor vaccinatie tegen het griepvirus en het coronavirus voor zorgmedewerkers in Nederlandse verpleeghuizen in kaart te brengen.
  • Urineweginfecties/bacteriële lage luchtweginfecties/huid en wekedeleninfecties: een bijdrage leveren om de behandeling van deze infecties te optimaliseren, teneinde antibioticaresistentie tegen te gaan.

Methode

Het CURIE project bestaat uit 5 deelstudies:

Covid-19

  1. Een onderzoek waarin gekeken wordt of er een verschil is in symptomen en/of vitale parameters tussen verpleeghuisbewoners met Covid-19 die getest zijn op basis van de aanwezigheid van kernsymptomen en verpleeghuisbewoners die getest zijn op basis van bron- en contact onderzoek.
  2. Een onderzoek naar de validiteit en de haalbaarheid van de ‘single swab methode’, waarbij één monster wordt afgenomen bij verpleeghuisbewoners waarmee zowel een antigeen sneltest als een PCR wordt uitgevoerd.

Publicaties vindt u onderaan deze pagina.

Luchtweginfecties/influenza

  1. Een onderzoek naar de vaccinatiebereidheid onder zorgmedewerkers in verpleeghuizen. De deelstudie naar vaccinatiebereidheid wordt uitgevoerd in samenwerking met Lisa Kolodziej (afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie, Amsterdam UMC), als onderdeel van het REVISIONonderzoek.

Urineweginfecties

  1. Een onderzoek naar het proces van inzetten van urinesticks door verpleegkundigen en verzorgenden, en naar mogelijkheden om dit proces te verbeteren. De uitkomsten worden vertaald naar een advies en ondersteunende producten ten aanzien van het verbeteren van het gebruik van urinesticks in verpleeghuizen.

Publicaties vindt u onderaan deze pagina.

Urineweginfecties/bacteriële lage luchtweginfecties/huid en wekedeleninfecties:

  1. Een onderzoek naar het effect van een wekelijks virtueel Antimicrobial stewardship (AMS) door arts microbiologen en voorschrijvers in verpleeghuizen op de geschiktheid van antibioticavoorschriften voor urineweginfecties, luchtweginfecties of huid en wekedelen infecties onder verpleeghuis bewoners in vergelijking met standaardzorg. Zie ook VAT.

Fase

Deelstudies 1, 2 & 4 zijn afgerond. Deelstudies 3 & 5 zijn in de uitvoerende fase.

Publicaties

De zin en onzin van het sticken van urine

Symptom- and Prevention-Based Testing of COVID-19 in Nursing Home Residents: A Retrospective Cohort Study – PubMed (nih.gov)

Clinical evaluation of single-swab sampling for rapid COVID-19 detection in outbreak settings in Dutch nursing homes – PubMed (nih.gov)

Ondersteunende producten

Factsheet: Urine sticken in verpleeghuizen – handvatten voor het bevorderen van handelen volgens de richtlijn

Poster V&V: Urine sticken. Wel/Niet zinvol bij verpleeghuisbewoners?

Onderzoekers en projectgroep leden

Promovenda: Kelly Paap
Projectgroep leden: Dr. Anouk van Loon, Dr. Laura van Buul, Prof. Dr. Martin Smalbrugge, Drs. Jeanine Rutten en Prof. Dr. Cees Hertogh.

Geactualiseerd op 19 februari 2024

Infectieziekten & antibiotica

Maak nu gebruik van producten die ondersteunen bij het beter vaststellen en behandelen van infectieziekten in de ouderenzorg. Je draagt zo bij aan het terugdringen van antibioticaresistentie.

Ga naar onze Infectieziekten en Antibiotica  pagina.