CURIE: COVID-19, Urinary Tract Infections in Elderly care

Het CURIE project onderzoekt  twee typen infecties waarover veel onderzoeksvragen spelen binnen de ouderengeneeskunde: COVID-19 en urineweginfecties.

Achtergrond

COVID-19

Verpleeghuisbewoners zijn één van de meest kwetsbare groepen, met een verhoogd risico op een ernstig beloop als zij besmet raken met COVID-19. Daarom is onderzoek binnen deze populatie van groot belang om preventieve maatregelen, diagnostiek en behandeling van COVID-19 wetenschappelijk te onderbouwen.

Urineweginfecties

Nadat uit eerder onderzoek bleek dat antibiotica vaak onnodig worden voorgeschreven voor (vermoedelijke) urineweginfecties, is in 2018 de richtlijn ‘urineweginfecties’ van Verenso vernieuwd. Een belangrijke wijziging is dat er veel nadruk is gekomen op de aanwezigheid van specifieke symptomen (b.v. pijn bij het plassen) bij het vaststellen van urineweginfecties en dat antibiotica niet meer, zoals voorheen, voorgeschreven dienen te worden als er enkel aspecifieke symptomen (b.v. toegenomen agitatie) aanwezig zijn. Een andere belangrijke wijziging is dat de urinestick niet meer, zoals voorheen, gebruikt dient te worden om een urineweginfectie aan te tonen, maar alleen om deze uit te sluiten. Deze wijzigingen maken dat er een ‘paradigma shift’ gaande is ten aanzien van diagnostiek en behandeling van urineweginfecties, die betrekking heeft op meerdere niveaus: de cliënt, verpleging en verzorging, en de arts.

Doel

Het doel van dit onderzoek is tweeledig:

  • Allereerst inspelen op wisselend beleid en voortschrijdend inzicht ten aanzien van COVID-19 en hieraan een bijdrage leveren.
  • Verder een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van de paradigma shift om zo antibioticaresistentie tegen te gaan en de zorg ten aanzien van urineweginfecties te verbeteren.

 Methode

Het onderzoek wordt opgedeeld in vijf deelstudies:

  1. Een kwantitatieve studie waarin gekeken wordt of er een verschil is in symptomen en/of vitale parameters tussen verpleeghuisbewoners met COVID-19 die getest zijn op basis van de aanwezigheid van kernsymptomen of op basis van bron- en contact onderzoek. Dit zal onze kennis omtrent de symptomatologie in deze beiden groepen vergroten.
  2. In dit onderzoek wordt de validiteit en de haalbaarheid van de ‘single swab methode’, waarbij een swab gebruikt wordt om zowel de antigeen sneltest als een PCR test mee uit te voeren, in het verpleeghuis onderzocht.
  3. Gegevens over patiëntgebonden factoren die mogelijk beschermend of voorspellend zijn op het krijgen van een urineweginfectie zullen geanalyseerd worden.
  4. Middels bestaande data uit eerder verkregen onderzoek (ANNA: behandeling van UWI – UNO Amsterdam) en data uit focusgroepen zullen we inzicht verkrijgen voor het onterecht inzetten van urinesticks door verpleegkundigen en verzorgenden. Ook zal gekeken worden hoe deze inzet verbeterd kan worden om zo de Verenso richtlijn ‘urineweginfecties bij kwetsbare ouderen’ beter te implementeren. Uiteindelijk zal dit bijdragen aan minder onnodig antibioticagebruik in verpleeghuizen, en daarmee aan het tegengaan van antibioticaresistentie.
  5. Er zal gekeken worden welke gevolgen de herziene Verenso richtlijn ‘urineweginfecties bij kwetsbare ouderen’ heeft op het beloop van een urineweginfectie. Dit zal in kaart gebracht worden door data van voor de herziening van de richtlijn te vergelijken met data van na de invoering van de herziene richtlijn.

Fase

Deelstudies 1 & 2 zijn ingediend. Deelstudies 3 & 4 zijn in de uitvoerende fase.

Onderzoekers en projectgroep leden

Promovenda: Kelly Paap
Projectgroep leden: Dr. Anouk van Loon, Dr. Laura van Buul, Dr. Martin Smalbrugge, Drs. Jeanine Rutten, Prof. Dr. Cees Hertogh en Prof. Dr. Bianca Buurman.

Meer informatie?

Neem contact op met Kelly Paap (k.c.paap@amsterdamumc.nl)

 

 

 

 

Infectieziekten & antibiotica

Maak nu gebruik van producten die ondersteunen bij het beter vaststellen en behandelen van infectieziekten in de ouderenzorg. Je draagt zo bij aan het terugdringen van antibioticaresistentie.

Ga naar onze Infectieziekten en Antibiotica  pagina.