CIAO: passende maatregelen om uitbraken van Covid-19 en Influenza in verpleeghuizen te voorkómen en bestrijden

De CIAO studie gaat over passende maatregelen om uitbraken van Covid-19 en Influenza in verpleeghuizen te voorkómen en bestrijden. CIAO staat voor ‘Covid-19 and Influenza: Appropriate measures to prevent and control Outbreaks in nursing homes’

 Achtergrond

Sinds het voorjaar van 2020 zijn verpleeghuizen op meerdere vlakken hard getroffen door Covid-19. Verschillende preventieve maatregelen zijn ingezet om besmetting met en verspreiding van Covid-19 te voorkómen. Deze maatregelen kennen, naast voordelen op het gebied van infectiepreventie, ook nadelen voor het ervaren van kwaliteit van leven voor bewoners en naasten, en het ervaren van kwaliteit van werken voor zorgprofessionals.

Doel

De CIAO studie beoogt inzicht te geven in wat een passend palet aan maatregelen is om uitbraken van Covid-19 en Influenza in verpleeghuizen te voorkómen dan wel te bestrijden. Met ‘passend’ wordt bedoeld: zowel zinvol om een uitbraak te voorkómen/bestrijden, als proportioneel ten aanzien van kwaliteit van leven en werken.

Methode

De CIAO studie bestaat uit drie pijlers.

In pijler 1 wordt een telefonisch interview afgenomen bij 30 verpleeghuisorganisaties. Hierbij wordt in kaart gebracht hoe zij zich hebben voorbereid op uitbraken van Covid-19 en Influenza in het najaar en de winter van 2022/2023, en welke afwegingen zij daarbij gemaakt hebben.

In pijler 2 worden uitbraken van Covid-19 en Influenza gevolgd. Er is wekelijks telefonisch contact met verpleeghuislocaties waar zich een uitbraak voordoet. Aan de hand van een topic list wordt nagegaan hoe de uitbraak verloopt en welke maatregelen er zijn ingezet. Een deel van de uitbraken wordt geselecteerd voor een meer uitgebreide vorm van dataverzameling. Bij deze verpleeghuislocaties wordt op patiëntniveau data verzameld om de uitbraak middels een epicurve in kaart te brengen. Ook vindt er na afloop van de uitbraak een groepsinterview plaatst, waarin wordt onderzocht in hoeverre het gelukt is om de vooraf ontwikkelde strategie ter infectiepreventie en –bestrijding succesvol uit te voeren, en wat hierbij bevorderende en belemmerende factoren waren.

Pijler 3 wordt uitgevoerd door de Academische Werkplaats Ouderen van Tranzo (Tilburg University). Binnen deze pijler worden focusgroepen gehouden met bewoners, naasten en zorgprofessionals, om inzicht te krijgen in het draagvlak voor de verschillende maatregelen ter infectiepreventie en –bestrijding in verschillende uitbraakscenario’s.

De uitkomsten van de drie pijlers worden gecombineerd en verwerkt tot een advies voor passende maatregelen ter preventie en bestrijding van uitbraken van Covid-19 en Influenza in verpleeghuizen.

Fase

Data wordt geanalyseerd.

Publicaties

Volgen.

Onderzoekers en projectgroep leden

De CIAO studie is een studie die gezamenlijk wordt uitgevoerd door de Samenwerkende Academische Werkplaatsen Ouderenzorg (SANO) en de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland (AWOZ). Vanuit alle academische werkplaatsen nemen één of meer personen zitting in de projectgroep. Hiernaast zijn de volgende partijen vertegenwoordigd in een klankbordgroep: Verenso, Actiz, V&VN, LOC en het NIP. Ten slotte is de GGD Amsterdam betrokken bij pijler 2 van de studie.

De projectleiding van de CIAO studie ligt bij UNO Amsterdam (projectleider: dr. Laura van Buul). Pijler 1 en 2 worden getrokken door UNO Amsterdam. Het uitvoerend team bestaat uit: Daisy Kolk (coördinerend onderzoeker), Ilana Aaronson (onderzoeksassistent) en Iris van der Horst (masterstudent). Pijler 3 wordt getrokken door de Academische Werkplaats Ouderen van Tranzo (Tilburg University).

Geactualiseerd op 22 april 2024