Beter-laten-lijst

Wat kunnen verzorgenden, verpleegkundigen en Verpleegkundig Specialisten ‘beter laten’ in de intramurale verpleeghuiszorg?

Aanleiding

Ontwikkelingen op het gebied van zorgtechnologie, toegenomen complexiteit van zorg en krapte op de arbeidsmarkt vragen steeds vaker om een kritische blik op eigen handelen door verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten in verpleeghuizen. We willen namelijk dat iedereen in Nederland passende zorg krijgt, waarvan we weten dat deze meerwaarde heeft. Als de meerwaarde van de zorg die geleverd wordt niet is aangetoond, spreken we van ‘niet passende zorg’. Deze niet passende zorg heeft geen voordelen, maar brengt wél onnodige belasting voor de zorgprofessional en soms ook de cliënt, risico’s, bijwerkingen en/of kosten met zich mee. Kortom zorg die we beter kunnen laten. Hierbij kan het ook gaan om zorg die door zorgverleners wordt overgenomen, terwijl een cliënt dit zelf kan, eventueel met een hulpmiddel. Het gaat in Beter-laten- handelingen dus niet om onnodige registratie taken, maar om niet passende of onnodige handelingen vanuit jouw perspectief als zorgverlener, die te maken hebben met dagelijkse zorg voor jouw cliënt. Het terugdringen van niet passende zorg is een belangrijke stap naar een veiligere en duurzamere zorg.

Beter-laten-lijst voor intramurale verpleeghuissetting

In 2017 is de eerste versie van de verpleegkundige Beter-Laten-lijst ontwikkeld door IQ Healthcare, Radboud UMC (Getty Huisman–de Waal en collega’s). Deze had betrekking op de ziekenhuizen en thuiszorg. Voor de intramurale verpleeghuiszorg bestond deze lijst nog niet. Dit gaf aanleiding om ook een ‘Beter-Laten-lijst’ voor de verpleeghuissetting te ontwikkelen. De themagroep ‘Kwaliteit van Zorg’ van UNO Amsterdam heeft daartoe het initiatief genomen in samenwerking met IQ Healthcare. In december 2022 heeft een groep verzorgenden en verpleegkundigen van verschillende UNO-zorgorganisaties een selectie gemaakt van handelingen die van toepassing zijn in de intramurale verpleeghuissetting. Hieruit is een lijst met handelingen tot stand gekomen voor de intramurale verpleeghuissetting.

De ontwikkeling van de beter-laten-lijst voor de verpleeghuiszorg is meegenomen door Getty Huisman-de Waal tijdens het updaten van de bestaande beter-laten-lijsten. Hiervoor is in juni een vragenlijst uitgezet onder verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die werkzaam zijn in de intramurale verpleeghuissetting. De vragenlijst had tot doel om in beeld te krijgen in hoeverre deze handelingen in de intramurale verpleeghuiszorg plaatsvinden: hoe vaak, en hoeveel tijd hiervoor nodig is? Op basis van de beter laten handelingen die het meest plaatsvinden is een top 5 bepaald en doorgerekend welke besparingen het laten van deze handelingen in het verpleeghuis oplevert. Daarnaast is ook een beter doen lijst verpleeghuiszorg gepubliceerd. Op het UNO symposium ‘Passende zorg: Kan het beter?’ van 7 juni 2023 heeft Getty Huisman de  resultaten gepresenteerd.

Beten laten lijst verpleeghuiszorg: beter-laten_lijst-verpleeghuiszorg_v2.pdf (venvn.nl)

Infographic beter laten verpleeghuis, inclusief te realiseren besparingen: Infographic__Verpleeghuiszorg (venvn.nl)

Beter doen lijst verpleeghuiszorg: beter-doen-lijst-verpleeghuiszorg.pdf (venvn.nl)

Persbericht: STOPPEN MET NIET-GEPASTE VERPLEEGKUNDIGE ZORG BESPAART LEED, TIJD EN GELD: BETER LATEN 2.0

UNO Amsterdam heeft Beter laten geprioriteerd voor 2024

Door de samenwerking van de themagroep Kwaliteit van zorg met Getty Huisman-de Waal hebben we ook inzicht in de beter-laten-handelingen die binnen de lid-organisaties van ons netwerk het meeste worden uitgevoerd (Top 5 beter laten handelingen op netwerkniveau en in een aantal gevallen op organisatie niveau).  De prioritering aan Beter laten handelingen, geeft richting voor de praktijk om deze onnodige zorg te verminderen, waardoor er meer tijd overblijft voor belangrijke taken zoals een praatje maken, voorlichting geven of aandacht voor preventie. Dit najaar gaan we bekijken hoe UNO de lid-organisaties kan faciliteren om met de-implementatie van beter-laten handelingen aan de slag te gaan.

Rapport met uitkomst top 5 Beter laten handelingen binnen UNO Amsterdam: Rapport Onderzoek Passende Zorg UNO_20092023

Subgroep Beter-laten

Silvia Kok, kwaliteitsverpleegkundige bij Amstelring

Carleen Laloli, Kwaliteitsadviseur, Quarijn

Jacqueline van Diermen, Verpleegkundig specialist i.o., Vivium Naarderheem

Mariska de Haas–Benthem

Jonneke Kroes, manager paramedische zorg en beleidsadviseur Wetenschap bij Zorgspectrum

Josien Wijffels, implementatie adviseur bij UNO Amsterdam

Patricia Jepma, postdoc onderzoeker en verpleegkundige

Marjon van Rijn, senior onderzoeker en verpleegkundige

We werken hierbij samen met Getty Huisman – de Waal, senior onderzoeker / universitair docent Verplegingswetenschap van IQ Healthcare Radboud UMC