Inventarisatie van knelpunten en succesfactoren bij implementatie van de Wet Zorg en Dwang

In de UNO Themagroep ‘Goede zorg voor mensen met Hersenaandoeningen’ hebben we onder alle deelnemende organisaties geïnventariseerd hoe zij de invoering van de Wet Zorg en Dwang (Wzd) hebben ervaren. Gevraagd werd om de 3 belangrijkste knelpunten en de 3 belangrijkste succesfactoren rondom implementatie aan te geven. Merendeels is deze inventarisatie afgestemd met de Wzd commissie, Wzd functionarissen en/of de wetenschapscommissie van de zorgorganisatie.

Resultaten

Bestudering van de ervaringen met de implementatie van de Wzd liet veel overlap zien. Tabel 1 geeft een samenvatting van de genoemde knelpunten en succesfactoren, welke zijn gecategoriseerd onder een aantal overkoepelende thema’s.

Tabel knelpunten en succesfactoren Wzd implementatie

Er zijn twee thema’s die er uit springen doordat zij frequent werden genoemd: “bewustwording & mindset” en “implementatie & borging”. Binnen een implementatieproces waarbij het draait om bewustwording (van het besluitvormingsproces en ieders verantwoordelijkheid daarin) en het creëren van de juiste mindset (denken vanuit vrijheid i.p.v. veiligheid) is dit wellicht niet verassend. Wat wel opvalt is dat voor beide thema’s er zowel succesfactoren als knelpunten worden benoemd, soms zelfs met dezelfde inhoud. Dit betekent dat sommige organisatie al oplossingen hebben gevonden voor een probleem waar men in een andere organisatie nog mee worstelt. Organisaties kunnen dus van elkaar leren! Overigens geldt dat voor alle thema’s; zo lijken bijvoorbeeld  ‘omzettingsbijeenkomsten’ bij te dragen aan het aanpassen van de dossiers op de nieuwe Wzd terminologie en andere vereisten. Wat verder opvalt is dat er in veel organisaties gewerkt wordt met wat je zou kunnen omschrijven als ‘trekkers’, d.w.z. mensen in de organisatie die zich hard maken en inzetten voor de implementatie van de Wzd. Dit wordt op verschillende manieren vorm gegeven, zoals bijvoorbeeld expertteams, kernprojectteams of ambassadeurs. Dit lijkt in alle organisaties die hiermee werken succes op te leveren.

Vervolg

In de komende periode gaat de themagroep verder aan de slag met een aantal thema’s uit deze inventarisatie. Voor het delen van verdere kennis of producten zullen we gebruik maken van deze webpagina. Denk bijvoorbeeld aan het delen van een quiz, welke genoemd werd als één van de succesfactoren om te zorgen voor het stukje ‘bewustwording & mindset” in het kader van de implementatie van de Wzd.