Verspreidings- en Implementatieimpuls BESIDE project

Achtergrond

In de periode 2015 t/m 2018 is het BESIDE project uitgevoerd door Amsterdam UMC, locatie VUmc en het NIVEL. In dit project koppelden de onderzoekers informatie uit registraties van huisartsen en regionale dementienetwerken aan administratieve gegevensbestanden met informatie over zorggebruik om zo de kwaliteit van zorgtrajecten en de kosten tussen de regio’s te kunnen vergelijken en zogenaamde ‘best practices’ in de dementiezorg aan te wijzen. Uit het BESIDE project is gebleken dat gegevens over de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie nog niet op dezelfde manier worden vastgelegd en informatie over de kwaliteit van zorg veelal ontbreekt. Dementienetwerken en zorgorganisaties die deel uitmaken van die netwerken zijn vaak niet bekend met de mogelijkheden en kaders voor hergebruik van registratiegegevens en dat hun infrastructuur (bijvoorbeeld de al dan niet elektronische systemen waarbinnen ze registreren) en werkwijze hier nog lang niet altijd op zijn toegerust.

Doelen

De doelen van dit Verspreidings- en Implementatieimpuls (VIMP) project zijn:

  1. Het adviseren van regionale dementienetwerken over hun registraties over de verleende dementiezorg en -ondersteuning, zodat deze registraties hergebruikt kunnen worden voor het berekenen van de set kwaliteitsindicatoren uit de herziene Zorgstandaard Dementie
  2. Het adviseren van regionale dementienetwerken over het op een juridisch verantwoorde manier aanleveren van gegevens voor hergebruik in het landelijke Register Dementiezorg en Ondersteuning.
  3. Geleerde lessen uit het BESIDE project en het Register Dementiezorg en Ondersteuning updaten en verspreiden onder relevante stakeholders d.m.v. een invitational meeting en een artikel in een nationaal vakblad.

Methode

Om de dementienetwerken voor te bereiden op het registreren voor de kwaliteitsindicatoren uit de herziene Zorgstandaard dementie en het aanleveren van die gegevens voor hergebruik in het landelijke Register Dementiezorg en Ondersteuning ontwikkelen de onderzoekers een Quick scan. Hierin nemen zij de bevindingen uit het BESIDE project, in combinatie met de lessen uit de opzet Register Dementiezorg en Ondersteuning, mee. Daarnaast worden aanvullende gesprekken gevoerd met functionarissen gegevensbescherming (FGs) om te bespreken hoe de dementienetwerken daarbij kunnen voldoen aan de juridische kaders (o.a. de AVG). Aan de hand van de Quick scan worden minimaal drie dementienetwerken tijdens consultatieve gesprekken tussen het projectteam en medewerkers van het dementienetwerk nader doorgelicht om te bepalen in hoeverre het netwerk gereed is om gegevens aan te kunnen leveren voor het landelijk Register. Er wordt een advies gegeven over mogelijke verbeteringen om door te voeren. Nadat de Dementienetwerken zijn doorgelicht met de Quick scan, wordt de Quick scan waar nodig verbeterd en komt deze beschikbaar voor geïnteresseerde dementienetwerken en organisaties. Aan het einde van het project laten de onderzoekers de Quick scan nogmaals in vullen door de deelnemende netwerken om na te gaan in hoeverre er verbetering is opgetreden. De geleerde lessen uit het BESIDE project in combinatie met de lessen uit de opzet Register Dementiezorg en Ondersteuning en inzichten uit de Quick Scan van de consultaties worden geïnventariseerd en beschreven in een artikel voor een nationaal vakblad dat ook veel gelezen wordt door professionals verbonden aan de regionale dementienetwerken. Deze inzichten worden daarnaast verspreid onder andere relevante stakeholders d.m.v. een invitational meeting.

Fase

Het project liep van augustus 2020 t/m oktober 2021.

Onderzoekers

Karlijn Joling (Amsterdam UMC, locatie VUmc)

Iris van der Heide (NIVEL)

Anneke Francke (VUmc, NIVEL)

 

Meer informatie? k.joling@amsterdamumc.nl

Geactualiseerd op 26 februari 2024