Oktober 2023

Nieuwe editie Kennisagenda Langdurige Ouderenzorg

De zes samenwerkende Academische Werkplaatsen Ouderenzorg (SANO) lanceerden in 2022 een Kennisagenda Langdurige Ouderenzorg. In de nieuwe editie van deze kennisagenda zijn vier nieuwe thema’s toegevoegd. Het gaat om de thema’s zorgtechnologie, medicatieveiligheid, data geïnformeerde zorg en data infrastructuur, en reablement.

Binnen het thema ‘data geïnformeerde zorg’ wordt bijvoorbeeld gepleit voor het opbouwen van een toekomstbestendige infrastructuur waar relevante data wordt verzameld om de kwaliteit van zorg te monitoren. Denk bijvoorbeeld aan gegevens die gegenereerd worden door sensortechnologie. Eén van de uitdagingen op vlak van medicatieveiligheid is meer inzicht krijgen in de gevolgen van het stoppen van langdurig gebruikte medicatie bij kwetsbare ouderen.

Met de kennisagenda beschikt de langdurige ouderenzorg over een kompas dat inzicht geeft in huidige kennistekorten en helpt bij prioritering van kennisontwikkeling. De agenda ondersteunt beleid dat gericht is op duurzame en goede zorg voor ouderen in een kwetsbare positie en geeft richting aan nieuwe onderzoekprogramma’s.

Met de toevoeging van 4 extra kennisthema’s behelst de actuele editie van de kennisagenda (oktober 2023) zestien kennisthema’s. Jaarlijks worden de uitwerkingen van de opgenomen thema’s waar nodig geactualiseerd en worden nieuwe thema’s toegevoegd. De zes samenwerkende Academische Werkplaatsen Ouderenzorg (SANO) monitoren de actualiteit van de agenda.

 

Kennisagenda – oktober 2023

 

Referral to geriatric rehabilitation: a scoping review of triage factors in acutely hospitalized older patients

Aafke J. de Groot, Elizabeth M. Wattel, Carmen S. van Dam, Romke van Balen, Johannes C. van der Wouden, Cees M. P. M. Hertogh

Lees het artikel hier.

Age and Ageing 2022; 51: 1–12

Nederlandse samenvatting

In het Triage onderzoek van de afdeling Ouderengeneeskunde wordt op verschillende manieren de praktijk van verwijzing naar geriatrische revalidatie onderzocht. We onderzoeken waarom, hoe en door wie deze indicatiestelling wordt gedaan. Het onderzoek wil bijdragen aan consensus tussen verwijzers en revalidatieteams over de indicatiestelling.

In een Scoping Review werd de literatuur doorzocht naar patiëntgebonden factoren die wijzen op revalidatie behoeften of aangeven dat er revalidatievermogen is. Het ging bij deze studies steeds om acuut in het ziekenhuis opgenomen oudere en/of kwetsbare, niet-chirurgische patienten. Er werden 29 relevante studies gevonden met als meest onderzochte triage-factoren de ernst van de kwetsbaarheid, de functionele beperkingen, cognitieve symptomen en multimorbiditeit. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van triagefactoren en een weergave daarvan binnen een zorgtraject. Een ouderengeneeskundig assessment en het gebruik van triage-meetinstrumenten ondersteunt triagebeslissingen en maakt evaluatie van geriatrische revalidatie beter mogelijk.