Organisatie van zorg

Goede organisatie van zorg

Het Nederlandse zorglandschap is bezig ingrijpend te veranderen. De komende jaren zal de groep 75-plussers in rap tempo groeien. De meeste ouderen hebben langdurig lichamelijke klachten en meer dan de helft heeft een chronische ziekte. Opname in een ouderenzorgorganisatie is pas mogelijk als zelfstandig wonen echt niet meer gaat. De zorgsector kampt met dringende vragen – hoe ziet de juiste zorg voor kwetsbare ouderen eruit, thuis én in zorgorganisaties? Universiteiten en ouderenzorginstellingen moeten kracht en kennis bundelen om de ontwikkelingen voor te zijn.

Samenwerken

Het UNO-VUmc werkt actief aan verbetering van de ouderenzorg. Binnen het netwerk participeren wetenschappers en zorgprofessionals samen in onderzoeken en projecten. Ze delen nieuwverworven kennis en inventariseren wat onderzoeksresultaten kunnen betekenen voor de dagelijkse zorgpraktijk. Op basis van die inzichten ontwikkelen en implementeren ze doeltreffende producten voor de ouderenzorg. Zo draagt het UNO-VUmc bij aan een goede organisatie van zorg.

Urgentie

Binnen het brede aanbod van onderzoeken en projecten richt het UNO-VUmc zich speciaal op onderwerpen die prioriteit hebben voor de UNO-deelnemers. Bij het thema Goede organisatie van zorg zijn dat infectiepreventie en antibioticaresistentie en de inzet van verpleeghuisexpertise in de eerstelijn.

Themagroep

In de themagroep 'Organisatie van zorg' zitten vertegenwoordigers van verschillende zorgorganisaties. Zij werken samen aan projecten op het gebied van zorgorganisatie. Voorbeelden van onderwerpen waar zij zich mee bezig houden, zijn zorgtechnologie, implementatie en eerstelijnszorg.