Onderwijs / Visie op onderwijs

Visie op onderwijs

Het Academische Netwerk Ouderenzorg Amsterdam draagt bij aan de opleiding van verschillende disciplines, werkzaam in de VVT. Niet alleen door het verspreiden van kennis maar tevens door het aanbieden van stage- en opleidingsplaatsen. De stage- en opleidingsplaatsen worden geboden door de zorgorganisaties uit het netwerk. Het UNO biedt daarnaast wetenschappelijke stages voor mensen uit deze opleidingen en daarvoor is het nauwste contacten met studenten geneeskunde en AIOS ouderengeneeskunde.

De bijdrage aan de opleidingen door het netwerk is gericht op delen van kennis en faciliteren van kennistoepassing door de vertaling van kennis naar onderwijsproducten en curricula. Eveneens heeft het netwerk het doel van de onderzoekende houding en vaardigheden van huidige en toekomstige zorgprofessionals in de ouderenzorg te stimuleren. De onderzoekende houding is onderdeel van een lerende cultuur in de organisatie. Ter ondersteuning van beide doelstellingen komt een derde doelstelling, het ontwikkelen en invoeren van passende steunstructuren.

Ambities geformuleerd in samenwerking met het onderwijs

De kwaliteit van de zorg verbetert als zorgverleners de meest actuele vakinhoudelijke kennis toepassen. Dit geldt zowel voor ervaren zorgverleners als voor zorgverleners in opleiding. Het doel is dat nieuw ontwikkelde kennis eenvoudig en doeltreffend het onderwijs en het werkveld bereikt.
De wens is te komen tot een strategische en duurzame samenwerking. Binnen deze samenwerking komen activiteiten als het ontwikkelen, implementeren en delen van kennis tot hun recht door het opstellen van een collectief geformuleerde en gezamenlijk gedragen kennisagenda. De gedachte is een infrastructuur te ontwikkelen waardoor aanbod en vraag naar kennis beter op elkaar wordt afgestemd in de driehoek van wetenschap, onderwijs en werkveld.
Het geambieerde resultaat is dat huidige en toekomstige medewerkers, zorgprofessionals, opleiders en onderzoekers zich kunnen ontwikkelen in (onderdelen van) hun vakgebied wat bijdraagt aan kwaliteit van zorg en tevens aan ervaren toename van arbeidsvreugde.
De samenwerking faciliteert het prioriteren van te ontwikkelen kennis en het delen en implementeren van die kennis.

Onderwijs en wetenschap: samenwerken tussen die gremia is niet vanzelfsprekend.

UNO Amsterdam ging in gesprek met hbo, wo en mbo-opleidingen in de regio, over hoe kennisdeling via onderwijs vorm kan krijgen. Elkaar leren kennen en samen projecten ontwikkelen en uitvoeren zijn passende activiteiten. De komende tijd zullen alle partijen hun medewerking verlenen om de samenwerking te versterken, verduurzamen en strategisch in te zetten.

Hier leest u het projectverslag Duurzaam kennisdelen. Op weg naar een duurzame en strategische samenwerking met onderwijsorganisaties en opleiders.

En hier de opdracht samengevat in een factsheet.

Kennisdelen kun je ook zelf.

Voor het organiseren van kennisbijeenkomsten in de organisaties verwijzen we naar het Handboek Een kennisbijenkomst organiseren (en zo maak je het tot een succes) met handige tips.